Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Rekonstrukce topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalace vč. navazujících stavebních úprav

Lhůta pro pro podání nabídky: do 31.5.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/08

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na rekonstrukci topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalace vč. navazujících staveních uprav pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

do 30.11.2021

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Frkáňová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3. patro, v pracovní dny od 09:00 do 15:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce topného systému v celém objektu včetně kotelny ve 1.PP, vyjma 4.NP, kde bude rekonstrukce topného systému probíhat pouze v prostorách haly. Dále rekonstrukce zahrnuje výměnu strukturované kabeláže a elektroinstalace v 1.NP, 2.NP a 3.NP v prostorách kanceláří a hal. Souběžně s výměnu strukturované kabeláže bude probíhat výměna poplachového zabezpečovacího systému, prováděná jiným dodavatelem. V této části bude nutná součinnost obou dodavatelů. Rekonstrukce zahrnuje i související stavební úpravy (odstranění stávajících topných těles vč. rozvodů, odstranění stávajících silnoproudých a slaboproudých technologií, odstranění stávajících podhledů, odstranění příček atd.).