Kancelář architekta města Brna vám přináší nejdůležitější informace k modernizaci brněnského hlavního nádraží. Našim cílem je seznámit co nejvíce Brňanů s obsahem studie proveditelnosti a dalšími podklady k rozhodnutí o poloze nádraží.

Stanovisko KAM

Stanovisko KAM vychází z analýzy Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, kterou v říjnu 2017 zveřejnila Správa železniční dopravní cesty. Studie vyhodnocuje základní varianty „Řeka“ (A) a „Petrov“ (B).

Na stanovisku KAM se podílel tým 12 odborníků – urbanisté, architekti, dopravní specialisté, sociální geograf, ekonomové i právnička, která se specializuje na územní plán. Stanovisko Kanceláře architekta města má komplexní záběr hodnotí ŽUB z hledisek dopravy, ekonomiky a urbanismu.

Z komplexní analýzy KAM vychází, že varianta Řeka je jednoznačně nejvýhodnější pro Brno. Viz prezentace městského architekta na brífinku Rady města Brna ze dne 9. ledna zde.

Stanovisko KAM bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozhodování brněnských zastupitelů o poloze nádraží. Součástí Stanoviska KAM jsou i 3 dopravně ekonomické posudky. Další posudky budou postupně zveřejněny.

Ekonomické posudky

Shrnutí výstupů ekonomického hodnocení Studie proveditelnosti

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT v Brně

 

Potenciální dopady realizace Železničního uzlu Brno na finanční hospodaření města Brna

Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

ES Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta MU

 

Analýza přestavby ŽUB z hlediska urbanistické ekonomie – ekonomického rozvoje Brna

Ing. arch. Lukáš Makovský

vedoucí Kanceláře strategie a rozvoje IPR Praha

Kam s nádražím
Kde má stát nové brněnské nádraží? Která varianta je lepší pro město a pro lidi? Proč už stávající nádraží nestačí? Přijďte na setkání s městským architektem a jeho týmem odborníků, kteří představí stanovisko k modernizaci hlavního nádraží. Dozvíte se, jaký bude další postup a jak ovlivní stavba nádraží vaši městskou část. Těšíme se na vás!

Plán jízd

1
2
3
4
5
6
7
8
Setkání se uskuteční vždy ve čtvrtek v 18.00. Vstup zdarma.

Varianty

Studie proveditelnosti posuzovala tři varianty hlavního nádraží a železničního uzlu Brno: Bez projektu (BP), Řeka (A) a Petrov (B)

Varianta Řeka

Počítá s novým nadzemním nádražím v poloze stávající stanice Dolní nádraží, podél ulice Rosické. Osobní, vysokorychlostní a nákladní tratě jsou sjednoceny do jednoho železničního koridoru. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá z jihovýchodu podél dálnice D1. Stávající hlavní nádraží a trať přes něj je zrušena. Zaústění modernizované trati Brno – Přerov je do stanice Brno-Slatina řešeno pomocí novostavby dvoukolejné trati podél letiště Brno-Tuřany s případnou zastávkou k obsluze letiště. Varianta Řeka má ve Studii proveditelnosti 4 podvarianty, které se liší jednak zapojením tratě od Chrlic a jednak uspořádáním výjezdu směr Střelice a Břeclav.

Varianta Petrov

Počítá s modernizací současného hlavního nádraží a jeho rozšířením do oblasti Nových Sadů a tzv. Malé Ameriky. Osobní tratě jsou zachovány ve stávající trase. Nové nádraží pro vysokorychlostní vlaky je podzemní v oblasti Malé Ameriky. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá od západu soustavou tunelů pod historickým centrem města, Kraví horou, oborou Holedná a Podkomorskými lesy. Nákladní vlaky využívají stávající průtah přes dolní nádraží. Varianta Petrov má ve Studii proveditelnosti 6 podvariant lišících se zaústěním tratí od Přerova a od Veselí nad Moravou – od letiště do Komárova buď přímo, nebo stávající trasou, nebo kombinací obou. Samotné hlavní nádraží má dále 2 podvarianty s různou křivostí kolejí.

Varianta nulová

Oprava železničního uzlu Brno a hlavního nádraží ve stávající poloze a ve stávajícím uspořádání bez navýšení kapacity.

Vizualizace varianty A – Řeka 

Vizualizace varianty B – Petrov

Zdroj videa: SŽDC

Externí posudky

Kancelář architekta města dostala v listopadu 2017 od Rady města Brna za úkol koordinovat a organizovat získání ekonomicko-dopravních posudků Studie proveditelnosti ŽUB od externích univerzitních odborníků. Výběr konkrétních odborníků a zadání otázek posudků určila Rada města Brna.

Posudky se skládají z odpovědí na konkrétních 8 otázek. Tyto otázky se týkaly dopadů variant nádraží na cestovní doby v městské hromadné dopravě (MHD), veřejné hromadné dopravě (MHD a vlaky) a na investiční náklady města spojené s výstavbou ŽUB.

Zadání posudků nezahrnovalo dopravního řešení železničních tratí, celkové ceny projektů, harmonogramu výstavby, dopravních výluk, dopadů na život města během výstavby, ekologických dopadů nových tratí, zapojení vysokorychlostních tratí a vlivu na celkový rozvoj města. Otázky také pominuly hlediska urbanistického a ekonomického rozvoje města.

Zadání posudků naleznete zde.

Z šesti oslovených expertů vypracovali posudky čtyři odborníci:

Odpovědi na otázky obsažené v externích posudcích byly zohledněny ve Stanovisku a doporučení KAM.

Seriál KAM nádraží

Připravili jsme několik zajímavých a důležitých bodů, které představují jednotlivé kroky a témata související s modernizací železničního uzlu Brno. Postupně budeme informace doplňovat tak, aby na sebe navazovaly a daly vám ucelený pohled na tuto složitou problematiku. Sledujte naše příspěvky i na sociálních sítích a pod #kamnadrazi.

09d Zajímavosti – Železniční spojka

09d Zajímavosti – Železniční spojka

4.1.2018

Mezi stávajícím hlavním nádražím (tzv. horní) a dolním nádražím vedla železniční spojka podél ulice Plotní, a to od roku 1870 až přibližně do roku 1970.

09c Zajímavosti – Pošta a americký nálet

09c Zajímavosti – Pošta a americký nálet

2.1.2018

Nádražní pošta Bohuslava Fuchse z let 1937-38 byla původně navržena tak, aby se dala přesunout společně s brněnským nádražím.

09b Zajímavosti – Dvě nádraží

09b Zajímavosti – Dvě nádraží

29.12.2017

Původní nádraží z roku 1838, vystavěné pro trať od Vídně, bylo koncové – hlavové, a nádražní budova byla postavena kolmo na koleje.