Kancelář architekta města Brna vám přináší nejdůležitější informace k modernizaci brněnského hlavního nádraží. Našim cílem je seznámit co nejvíce Brňanů s obsahem studie proveditelnosti a dalšími podklady k rozhodnutí o poloze nádraží.

Zastupitelstvo města Brna doporučilo stavbu nádraží ve variantě Řeka (Ac). Více na Europoint.cz zde.

 

Stanovisko KAM

Stanovisko KAM vychází z analýzy Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, kterou v říjnu 2017 zveřejnila Správa železniční dopravní cesty. Studie vyhodnocuje základní varianty „Řeka“ (A) a „Petrov“ (B).

Na stanovisku KAM se podílel tým 12 odborníků – urbanisté, architekti, dopravní specialisté, sociální geograf, ekonomové i právnička, která se specializuje na územní plán. Stanovisko Kanceláře architekta města má komplexní záběr hodnotí ŽUB z hledisek dopravy, ekonomiky a urbanismu.

Z komplexní analýzy KAM vychází, že varianta Řeka je jednoznačně nejvýhodnější pro Brno (viz prezentace městského architekta zde).

Stanovisko KAM sloužilo jako jeden z podkladů pro rozhodování brněnských zastupitelů o poloze nádraží. Součástí Stanoviska KAM jsou i 3 dopravně ekonomické posudky. Další posudky budou postupně zveřejněny.

Ekonomické posudky

Shrnutí výstupů ekonomického hodnocení Studie proveditelnosti

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT v Brně

Potenciální dopady realizace Železničního uzlu Brno na finanční hospodaření města Brna

Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

ES Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta MU

Analýza přestavby ŽUB z hlediska urbanistické ekonomie – ekonomického rozvoje Brna

Ing. arch. Lukáš Makovský

vedoucí Kanceláře strategie a rozvoje IPR Praha

Dopravní posudek

Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Ing. Martin Novák, oddělení dopravy Kanceláře architekta města Brna

Komentář k dopravní problematice modernizace ŽUB zde.

Kam s nádražím

Kde má stát nové brněnské nádraží? Která varianta je lepší pro město a pro lidi? Proč už stávající nádraží nestačí? Přijďte na setkání s městským architektem a jeho týmem odborníků, kteří představí stanovisko k modernizaci hlavního nádraží. Dozvíte se, jaký bude další postup a jak ovlivní stavba nádraží vaši městskou část. Těšíme se na vás!

Varianty

Studie proveditelnosti posuzovala tři varianty hlavního nádraží a železničního uzlu Brno: Bez projektu (BP), Řeka (A) a Petrov (B)

Podívejte se na kompletní video SŽDC o přestavbě brněnského nádraží zde.

Varianta Řeka

Počítá s novým nadzemním nádražím v poloze stávající stanice Brno dolní nádraží, podél ulice Rosické. Osobní, vysokorychlostní a nákladní tratě jsou sjednoceny do jednoho železničního koridoru. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá z jihovýchodu podél dálnice D1. Stávající hlavní nádraží a trať přes něj je zrušena. Zaústění modernizované trati Brno – Přerov je do stanice Brno-Slatina řešeno pomocí novostavby dvoukolejné trati podél letiště Brno-Tuřany s případnou zastávkou k obsluze letiště. Varianta Řeka má ve Studii proveditelnosti 4 podvarianty, které se liší jednak zapojením tratě od Chrlic a jednak uspořádáním výjezdu směr Střelice a Břeclav.

Varianta Petrov

Počítá s modernizací současného hlavního nádraží a jeho rozšířením do oblasti Nových Sadů a tzv. Malé Ameriky. Osobní tratě jsou zachovány ve stávající trase. Nové nádraží pro vysokorychlostní vlaky je podzemní v oblasti Malé Ameriky. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá od západu soustavou tunelů pod historickým centrem města, Kraví horou, oborou Holedná a Podkomorskými lesy. Nákladní vlaky využívají stávající průtah přes dolní nádraží. Varianta Petrov má ve Studii proveditelnosti 6 podvariant lišících se zaústěním tratí od Přerova a od Veselí nad Moravou – od letiště do Komárova buď přímo, nebo stávající trasou, nebo kombinací obou. Samotné hlavní nádraží má dále 2 podvarianty s různou křivostí kolejí.

Varianta nulová

Oprava železničního uzlu Brno a hlavního nádraží ve stávající poloze a ve stávajícím uspořádání bez navýšení kapacity.

Vizualizace varianty A – Řeka

Vizualizace varianty B – Petrov

Zdroj videa: SŽDC

Externí posudky

Kancelář architekta města dostala v listopadu 2017 od Rady města Brna za úkol koordinovat a organizovat získání ekonomicko-dopravních posudků Studie proveditelnosti ŽUB od externích univerzitních odborníků. Výběr konkrétních odborníků a zadání otázek posudků určila Rada města Brna.

Posudky se skládají z odpovědí na konkrétních 8 otázek. Tyto otázky se týkaly dopadů variant nádraží na cestovní doby v městské hromadné dopravě (MHD), veřejné hromadné dopravě (MHD a vlaky) a na investiční náklady města spojené s výstavbou ŽUB.

Zadání posudků nezahrnovalo dopravního řešení železničních tratí, celkové ceny projektů, harmonogramu výstavby, dopravních výluk, dopadů na život města během výstavby, ekologických dopadů nových tratí, zapojení vysokorychlostních tratí a vlivu na celkový rozvoj města. Otázky také pominuly hlediska urbanistického a ekonomického rozvoje města.

Zadání posudků naleznete zde.

Z šesti oslovených expertů vypracovali posudky čtyři odborníci:

Odpovědi na otázky obsažené v externích posudcích byly zohledněny ve Stanovisku a doporučení KAM.

Kompletní výsledky průzkumu veřejného mínění najdete zde.

Seriál KAM nádraží

Připravili jsme několik zajímavých a důležitých bodů, které představují jednotlivé kroky a témata související s modernizací železničního uzlu Brno. Postupně budeme informace doplňovat tak, aby na sebe navazovaly a daly vám ucelený pohled na tuto složitou problematiku. Sledujte naše příspěvky i na sociálních sítích a pod #kamnadrazi.

Studie proveditelnosti ŽUB počítá s nákladní dopravou

Studie proveditelnosti ŽUB počítá s nákladní dopravou

11.5.2018

Reakce KAM na diskuze spojené s tím, že Studie proveditelnosti ŽUB neřešila nákladní dopravu.

Ohlédnutí za jízdami KAM nádraží

Ohlédnutí za jízdami KAM nádraží

29.4.2018

Osm městských částí, dvě univerzity nebo třeba veřejná diskuze na půdě magistrátu. I takový byl začátek roku kanceláře městského architekta. Ta přesně před měsícem skončila svou roadshow, při které vedla s širokou veřejností diskuzi o rozpletení gordického železničního uzlu Brna. Připomeňte si nejzajímavější okamžiky těchto setkání, ale i další akce KAM.

Co zajímalo studenty na setkání s městským architektem

Co zajímalo studenty na setkání s městským architektem

5.4.2018

V březnu jsme pořádali dvě setkání se studenty brněnských vysokých škol. Po úvodní prezentaci městského architekta následovala diskuze. Připravili jsme pro studenty, možnost pokládat otázky přes internet. V průběhu setkání jsme nestihli na všechny otázky odpovědět, a tak vám nyní přinášíme odpovědi v aktuálním článku.