Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Analýza výstavby nového hlavního nádraží Brno v kontextu rozvoje území Nová čtvrť Trnitá

Lhůta pro pro podání nabídky: do 17.5.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/07

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zpracování analýzy výstavby nového hlavního nádraží Brno v kontextu rozvoje území Nová čtvrť Trnitá pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

I. fáze plnění do 30.9.2021 | II. fáze plnění do 30.11.2021

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Frkáňová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3. patro, v pracovní dny od 09:00 do 15:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího ve zpracování analýzy výstavby nového hlavního nádraží Brno v kontextu rozvoje území Nová čtvrt Trnitá.
Účelem veřejné zakázky je získat analýzu, která stanoví prioritizaci a harmonogram jednotlivých kroků, které bude třeba učinit v dotčeném území v období po vyhlášení výsledků mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické soutěže o návrh s názvem „Nové hlavní nádraží Brno“.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 1 poptávky) a v návrhu smlouvy (příloha č. 5 poptávky).