Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Projektová dokumentace – Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu

Lhůta pro pro podání nabídky: do 25.10.2021 do 10:00

Číslo poptávky: 2021/25

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace – Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

do 210 dnů od účinnosti smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (místo plnění projekčních prací), nestanoví-li návrh smlouvy jinak

Kontaktní osoba:

  • Ing. Bibiana Janebová
  • +420 778 499 717

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavebních úprav, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru u investiční akce „Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu“. Stavební úpravy zahrnují úpravu nevyhovujícího stávajícího stavu Svrateckého náhonu, který je ukončen kamennými stupni s přepadovou hranou do vývařiště s manipulačním objektem a betonovým výustním objektem, včetně zatrubnění odtoku do řeky Svratky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy (příloha č. 3 poptávky) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 4 poptávky).

Doplňující informace

Zástupce zadavatele: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Brno, Helfertova
2040/13, PSČ 613 00, IČ: 28360125, zakazky@akfiala.cz, 541 211 528, ID DS: vb7kdaz