Územní plán

Co je územní plán

Územní plán je závazný dokument, který stanovuje urbanistickou koncepci, řeší využití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci území obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých činností na území obce při současném maximálním možném omezení jejich negativního vlivu.

Naprosto zásadně tak ovlivňuje podobu města a jeho rozvoj. Územní plán je vydáván formou opatření obecné povahy.

K čemu územní plán slouží?

Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích. Slouží jako základ pro rozhodování stavebních úřadů.

Orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Platný územní plán

Platný Územní plán města Brna byl vydán před 22 lety v listopadu 1994 (zpracovatel UAD STUDIO). Od doby svého vzniku prošel mnoha úpravami a změnami. Jeho platnost ze zákona vyprší na konci roku 2020; po novele stavebního zákona pravděpodobně v roce 2022.

Změny územního plánu

Platný Územní plán města Brna byl vydán v roce 1994. Na základě požadavků samosprávy, stavebníků, vlastníků pozemků nebo dalších subjektů jsou v současné době pořizovány tyto změny Územního plánu města Brna.

Nový územní plán

Zastupitelstvo města Brna v současné době rozhoduje o nejvhodnějším postupu vytvoření nového územního plánu – zda zvolí variantu dokončení rozpracovaného územního plánu, nebo začne pořizovat úplně nový územní plán.

Součástí příprav pro nový územní plán je aktivní zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím besed, workshopů, procházek a společného plánování.

Zásady územního rozvoje JMK

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR) jsou územní plány kraje, které stanovují zejména základní požadavky na uspořádání území kraje, využití území, vymezují plochy nebo koridory nadmístního charakteru (například dálnice, železnice, velké průmyslové zóny). Účelem je zajistit koordinaci záměrů, které přesahují hranice jedné obce. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji, územní plány obcí s nimi nesmí být v rozporu.

Kompletní publikaci si můžete stáhnout zdarma zde.

Datum vydání: srpen 2017

Počet stran: 61

Autor textu: Kancelář architekta města Brna

Autor fotografií: KAM (Petra Šalapková) mimo:
Pavel Gabzdyl (str. 48, 51)
David Židlický (str. 35)
Ateliér Ivan Ruller (str. 43)

Vize prostorového rozvoje města Brna

KAM zpracovala vize prostorového rozvoje města. Do příprav zapojila veřejnost. Proběhlo diskuzní a plánovací setkání Brno město dohody, následovaly workshopy se zástupci radnic městských částí a proběhly jízdy architekta města Brna a jeho týmu za obyvateli městských částí.

Zastupitelstvem odsouhlasené vize prostorového rozvoje města budou využity buď v zadání nového územního plánu nebo zapracovány do pokynů k dokončení rozpracovaného. Podle toho, kterou cestu Brno zvolí. Tištěná publikace byla vydána v srpnu 2017 a je zdarma dostupná široké veřejnosti i odborníkům.

Informace o městě

Statutární město Brno mělo k 31. 12. 2016 celkem 377 973 trvale bydlících obyvatel (ČSÚ).

Rozloha města činí 230,22 km2.  

Nadmořská výška na území města se pohybuje v rozmezí od 190 do 479 metrů nad mořem. Téměř 300 metrů výškového rozdílu vytváří topograficky členitý obraz města.

Od roku 1990 se město skládá z 29 městských částí situovaných na 48 katastrálních územích.

Historie

Osídlení území města Brna se začalo formovat před více než půl milionem let ve starší době kamenné na území dnešní Stránské skály. V mladší době kamenné a ve středověku lidé osídlili topograficky příhodné oblasti okolo řek a potoků. Kolem roku 1000 našeho letopočtu se zformovala osada u říčního brodu na území dnešního Starého Brna, která dala Brnu jméno.

Po založení brněnského hradu na začátku třináctého století vzniklo po odvodu dnešního historického jádra měst městské opevnění, které bylo několikrát přestavěno. Hradební okruh  společně s hradem Špilberk vytvořil z Brna pevnostní město, které odolalo i švédskému obléhání v polovině 17. století.

Opevnění začalo zanikat na počátku 19. století, když město obsadila armáda císaře Napoleona. Definitivně zmizelo o půlstoletí později, když František Josef II. vydal nařízení, že Brno už není vojenské město. Tím se Brnu otevřela cesta k výstavbě reprezentativní okružní třídy (ringu) a bouřlivému rozvoji za hranicemi historického jádra.

V roce 1919, po vzniku samostatného Československa, vzniklo tzv. Velké Brno připojením 21 obcí a 2 měst a teprve od roku 1990 má Brno 29 městských částí, jak je známe dnes.

Architektura a urbanismus

Brněnská architektura bývá nejčastěji spojována s obdobím funkcionalismu v meziválečném období 20. století, především pak s vilou Tugendhat postavenou podle návrhu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, která je zapsána na seznam památek UNESCO. Architektura a urbanismus v Brně však mají vícevrstevnatou a bohatou tradici a mnoho zajímavých staveb.