Územní plán

Co je územní plán

Územní plán je závazný dokument, který definuje, jak se bude Brno v příštích letech rozvíjet. Stanovuje plošné a prostorové uspořádání sídelní struktury, tedy urbanistickou koncepci města.

Územní plán schvaluje a vydává Zastupitelstvo města Brna.

 

K čemu územní plán slouží?

Cílem územního plánu je najít vyvážené podmínky pro další výstavbu a udržitelný rozvoj území. Územní plán má ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně ochrany urbanistického a architektonického dědictví, a zároveň při tom chránit krajinu.

Je to klíčový dokument mimo jiné pro všechny, kdo chtějí na území města stavět. Slouží jako základ pro rozhodování o změnách v území.

 

Platný územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna (ÚPmB) byl vydán v listopadu 1994, zpracovatelem bylo UAD studio. Brno tak má jeden z nejstarších územních plánů v České republice. Podle novely stavebního zákona platnost dnešního územního plánu vyprší na konci roku 2022.

Změny územního plánu

Aby se město mohlo s více než dvacet let starým územním plánem dále rozvíjet, bylo nutné začít řešit změny územního plánu. Požadavky na změny podává samospráva, vlastníci pozemků, stavebníci a další subjekty. Zadavatelem změn je Odbor územního plánování a rozvoje města Brna (OÚPR).

KAM dostala v roce 2017 za úkol zpracovat návrh změn souborů 41, 42 a 43 (označovaných souhrnně jako soubor 43+). Tyto soubory mají přes 250 položek. Návrh změn jsme 1. února 2019 předali k připomínkám zadavateli.

 

Změny ÚPmB vybrané ke zkrácenému postupu pořízení

V březnu 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o rozdělení souboru 43+. Zastupitelé vybrali 150 změn určených ke zkrácenému postupu pořízení tak, aby se jejich vydání stihlo ještě před termínem vydání nového ÚPmB. Jde o změny, které nejsou systémové, nejsou dotčeny Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a není u nich potřeba hodnocení vlivu na životní prostředí. Oficiálně jsou nazvány „změny ÚPmB 2019“.

Návrh „změn ÚPmB 2019“ odevzdala KAM v červenci 2019 pořizovateli. V listopadu se konala dvě veřejná projednání těchto změn. Připomínky a námitky bylo možné posílat do 4. prosince 2019. OÚPR ve spolupráci s KAM nyní pracují na vypořádání námitek a připomínek. Změny by měly začít platit v roce 2020. Další podrobnosti najdete na webovém portále pořizovatele.

 

 

Nový územní plán

Město Brno začalo v roce 2002 připravovat nový územní plán. Jeho zpracovatelem byla společnost Arch.Design. Dokument je dopracován do fáze konceptu ve třech variantách a v roce 2011 ho město představilo brněnské veřejnosti. Práce na konceptu byla ale přerušena kvůli zrušení nadřazeného dokumentu – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Nové zásady byly vydány v listopadu 2016.

Od roku 2017 opět pokračují práce na konceptu. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny k dopracování konceptu Územního plánu města Brna. Rozhodlo tedy o tom, kterou cestou se bude územní plán ubírat.

Návrh nového územního plánu jsem předali ke kontrole a úpravám pořizovateli v prosinci 2019. V dubnu 2020 bude návrh zveřejněn a město uspořádá jeho veřejné projednání. O termínech budeme informovat. Více informací najdete na webovém portále pořizovatele.

Součástí příprav pro nový územní plán je také aktivní zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím besed, workshopů a dalších akcí.

Zásady územního rozvoje JMK

Územní plán města Brna navazuje na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Jedná se o územní plán kraje, který stanovuje požadavky na uspořádání a využití území kraje a vymezuje plochy nadmístního charakteru (například dálnice, železnice, velké průmyslové zóny).  Jeho účelem je koordinace záměrů, které přesahují hranice jedné obce. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji, to znamená, že územní plány obcí s nimi musí být v souladu.

Čísla v územním plánu? Zkratka IPP? Podívejte se, co je to index podlažní plochy.

Často vás zajímá, jak funguje v současném územním plánu tzv. index podlažní plochy, zkracovaný na IPP. Abychom vám pomohli s orientací v aktuálně projednávaných návrzích změn územního plánu, připravili jsme pro vás právě o něm krátké video.