Územní plán

Co je územní plán

Územní plán je závazný dokument, který definuje, jak se bude Brno v příštích letech rozvíjet. Stanovuje plošné a prostorové uspořádání sídelní struktury, tedy urbanistickou koncepci města.

Územní plán schvaluje a vydává Zastupitelstvo města Brna.

 

K čemu územní plán slouží?

Cílem územního plánu je najít vyvážené podmínky pro další výstavbu a udržitelný rozvoj území. Územní plán má ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně ochrany urbanistického a architektonického dědictví, a zároveň při tom chránit krajinu.

Je to klíčový dokument mimo jiné pro všechny, kdo chtějí na území města stavět. Slouží jako základ pro rozhodování o změnách v území.

 

Platný územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna (ÚPmB) byl vydán před 24 lety v listopadu 1994. Jeho zpracovatelem bylo UAD studio. Od doby svého vzniku musel být už mnohokrát měněn. Podle novely stavebního zákona platnost dnešního územního plánu vyprší na konci roku 2022.

Změny územního plánu

Aby se město mohlo s více než dvacet let starým územním plánem dále rozvíjet, bylo nutné začít řešit změny územního plánu. Požadavky na změny podává samospráva, vlastníci pozemků, stavebníci a další subjekty. Zadavatelem změn je Odbor územního plánování a rozvoje města Brna (OÚPR).

KAM dostala v roce 2017 za úkol zpracovat návrh změn souborů 41, 42 a 43 (označovaných souhrnně jako soubor 43+). Tyto soubory mají přes 250 položek. Návrh změn jsme 1. února 2019 předali k připomínkám zadavateli. 

Změny souboru 41 a 42 se týkají velkých celoměstských témat jako jsou dopravní systémy, parkování, protipovodňová opatření, systém územní ekologické stability a dalších.

Změny souboru 43 řeší záležitosti lokálního charakteru z let 2002 až 2012.

 

Nový územní plán

Město Brno začalo v roce 2002 připravovat nový územní plán. Jeho zpracovatelem byla společnost Arch.Design. Dokument je dopracován do fáze konceptu ve třech variantách a v roce 2011 ho město představilo brněnské veřejnosti. Práce na konceptu byla ale přerušena kvůli zrušení nadřazeného dokumentu – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Nové zásady byly vydány v listopadu 2016.

Od roku 2017 opět pokračují práce na konceptu. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny k dopracování konceptu Územního plánu města Brna. Rozhodlo tedy o tom, kterou cestou se bude územní plán ubírat. 

V září 2018 pověřili zastupitelé zpracováním návrhu nového územního plánu KAM. Návrh nového územního plánu předáme pořizovateli začátkem roku 2020.

Součástí příprav pro nový územní plán je také aktivní zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím besed, workshopů a dalších akcí.

Zásady územního rozvoje JMK

Územní plán města Brna navazuje na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Jedná se o územní plán kraje, který stanovuje požadavky na uspořádání a využití území kraje a vymezuje plochy nadmístního charakteru (například dálnice, železnice, velké průmyslové zóny).  Jeho účelem je koordinace záměrů, které přesahují hranice jedné obce. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji, to znamená, že územní plány obcí s nimi musí být v souladu.