Územní plán

Co je územní plán

Územní plán je závazný dokument, který definuje, jak se bude Brno v příštích letech rozvíjet. Stanovuje plošné a prostorové uspořádání sídelní struktury, tedy urbanistickou koncepci města.

Územní plán schvaluje a vydává Zastupitelstvo města Brna.

 

K čemu územní plán slouží?

Cílem územního plánu je najít vyvážené podmínky pro další výstavbu a udržitelný rozvoj území. Územní plán má ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně ochrany urbanistického a architektonického dědictví, a zároveň při tom chránit krajinu.

Je to klíčový dokument mimo jiné pro všechny, kdo chtějí na území města stavět. Slouží jako základ pro rozhodování stavebních úřadů.

 

Platný územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna (ÚPmB) byl vydán před 24 lety v listopadu 1994. Jeho zpracovatelem bylo UAD studio. Od doby svého vzniku musel být už mnohokrát měněn. Podle novely stavebního zákona platnost dnešního územního plánu vyprší na konci roku 2022.

Změny územního plánu

Aby se město mohlo s více než dvacet let starým územním plánem dále rozvíjet, bylo nutné do něj zapracovat balíčky změn. Požadavky na změny podává samospráva, vlastníci pozemků, stavebníci a další subjekty. Zadavatelem změn je Odbor územního plánování a rozvoje města Brna (OÚPR).

KAM dostala v roce 2017 za úkol prověřit zpracování změn souborů 41, 42 a 43. Tyto soubory mají přes 250 položek. Pracovní verzi změn jsme na konci června 2018 předali k připomínkám zadavateli. Veřejnost se bude moci s návrhem změn seznámit začátkem roku 2019 v rámci společného jednání.

Změny souboru 41 a 42 se týkají velkých celoměstských témat jako je dopravní systémy, parkování, protipovodňová opatření, systém zeleně v krajině a další.

Změny souboru 43 řeší personální a drobnější záležitosti z let 2011 až 2012.

1994
vydán dosud platný ÚPmB
2016
zadání změn ÚPmB, soubory 41, 42 a 43
2018
KAM odevzdal pracovní verzi změn ÚPmB
2019
společné jednání ke změnám ÚPmB
2020
veřejné projednání ke změnám ÚPmB
2021
budou vydány změny ÚPmB

Nový územní plán

Město Brno začalo v roce 2002 připravovat nový územní plán. Jeho zpracovatelem byla společnost Arch.Design. Dokument je dopracován do fáze konceptu ve třech variantách a v roce 2011 ho město představilo brněnské veřejnosti. Práce na konceptu byla ale přerušena kvůli zrušení nadřazeného dokumentu – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Nové zásady byly vydány v listopadu 2016.

Od roku 2017 opět pokračují práce na konceptu. Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny k dopracování konceptu Územního plánu města Brna. Rozhodlo tedy o tom, kterou cestou se bude územní plán ubírat. 

Součástí příprav pro nový územní plán je také aktivní zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím besed, workshopů a dalších akcí.

Zásady územního rozvoje JMK

Územní plán města Brna navazuje na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Jedná se o územní plán kraje, který stanovuje požadavky na uspořádání a využití území kraje a vymezuje plochy nadmístního charakteru (například dálnice, železnice, velké průmyslové zóny).  Jeho účelem je koordinace záměrů, které přesahují hranice jedné obce. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji, to znamená, že územní plány obcí s nimi musí být v souladu.