Mendlovo náměstí

Od začátku své existence usilujeme o zlepšení stavu Mendlova náměstí. I přes svou blízkost jádru města i památkové rezervaci totiž šlo o neatraktivní a nefunkční veřejný prostor – frekventovaný dopravní terminál na jedné straně a méně využívanou tramvajovou smyčku na druhé. Dlouhodobým cílem je tak proměnit dopravní řešení náměstí, které upřednostní cestující i návštěvníky a nabídne jim komfortní přepravu i přívětivý veřejný prostor.

Důležitým krokem byl rok 2018, kdy město získalo výsledky ideové urbanistické soutěže uspořádané naší kanceláří. Cesta k využití nových návrhů na celkovou proměnu Mendlova náměstí však i dnes zůstává velmi dlouhá, je totiž závislá na významné změně organizace dopravy na náměstí i realizacích souvisejících projektů mimo něj.

Opravy parovodu v lokalitě i výročí 200 let od narození J. G. Mendela přinesly jedinečnou příležitost dosáhnout alespoň částečných úprav. Prvotní studii vypracovala naše kancelář v roce 2020 a sloužila jako podklad pro další jednání. Navazujícího projektu rekonstrukce západní části náměstí, dokončené na začátku roku 2023, se ujali architekti ze studia Chybik+Kristof ve spolupráci s Michalem Palaščakem a Zdeňkem Sendlerem. Od února stejného roku zdobí náměstí také bronzový monument Jaromíra Garguláka s názvem Hrachovina odkazující na Mendelovu práci. V rámci boje s vizuálním smogem byly také ve spolupráci s Technickými sítěmi Brno vyměněny válcovité panely vkusně prezentující kulturní a společenské akce.

Než se v příštích desítkách let podaří dosáhnout kompletní proměny dopravního řešení, včetně výstavby nových tramvajových tratí, čekají Mendlovo náměstí navazující lokální úpravy. Už začátek roku 2024 například přinesl výsledky architektonicko-výtvarné soutěže na úpravu veřejného prostranství mezi tramvajovou smyčkou a bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, kde přibude pocta královně Elišce Rejčce – zakladatelce zdejšího ženského kláštera.

Studie částečných úprav Mendlova náměstí

Projekt částečných úprav vypracovaný Kanceláří architekta města Brna v roce 2020 počítal se záměrem využít jedinečné příležitosti oprav parovodu i výročí 200 let od narození J. G. Mendela a tento zásadní veřejný prostor s celoměstským významem proměnit k lepšímu.

Cílem navržené proměny bylo hlavně zkultivovat neatraktivní a nefunkční prostor a výrazně vylepšit komfort tohoto přestupního uzlu. Do chaotického místa plného bariér a vizuálního smogu měl vnést řád lepším uspořádáním nových atraktivních prvků i barevným sjednocením těch starých. Pomocí stromů a trvalek měl prostor opticky rozčleněn do menších částí, prostory zastávek MHD by byly vizuálně odcloněny od rušných komunikací.

Mendlovo náměstí jako důstojný prostor

Mendlovo náměstí je zejména dopravním terminálem s velkým pohybem osob. Leitmotivem návrhu proto bylo zejména vylepšení podmínek pro cestující. Navrhovali jsme zrušit prostorové a výškové bariéry, rozšířit chodníky, doplnit vybavení lavičkami i přístřešky na zastávkách a sjednotit mobiliář. Chtěli jsme vysadit dostatečné množství stromů, které zajistí stín a menší zahřívání zpevněných ploch, stejně jako lepší mikroklima tohoto přestupního uzlu. Zavedením systému modrozelené infrastruktury jsme chtěli snížit odtok dešťové vody ze zpevněných ploch do kanalizace a využít ji pro závlahu stromů.

Návrh počítal také s nahrazením stávajících nesourodých prodejních stánků novými typy. V prostoru měly být umístěny prototypy reklamních válců nahrazující stávající reklamní válce na sloupech a snižující vizuální smog místa.

Dopravní řešení návrhu počítalo se znovuobnovením cyklopruhu přes náměstí a s možností zrušení zastávek mimoměstských linek po jejich očekávaném přesunutí k bohunickému kampusu.