Mendlovo náměstí

Přístřešky se zelenými střechami, nové stromy a záhony s trvalkami, širší chodníky nebo kultivované prodejní stánky, tyto a další ideje jsme představili ve studii na částečné úpravy Mendlova náměstí. Cílem byl návrh zlepšení stavu náměstí pro tisíce lidí, kteří ho každý den užívají, a zároveň tvorba důstojného prostoru pro umístění uměleckého díla k příležitosti 200 let od narození J. G. Mendela. Studii vypracovala Kancelář architekta města Brna v roce 2020 a sloužila jako podklad pro další jednání. Navazujícího projektu úprav Mendlova náměstí, který byl dokončen na začátku roku 2023, se ujali architekti ze studia Chybik+Kristof ve spolupráci s Michalem Palaščákem a Zdeňkem Sendlerem.

Chceme zlepšit Mendlovo náměstí

Od začátku naší existence usilujeme o to, aby se stav Mendlova náměstí zlepšil. Chceme lidem zdejší pobyt zpříjemnit. V roce 2018 jsme proto iniciovali proměnu lokality a po ukončení ideové urbanistické soutěže navrhli koncept úprav, které bude možno realizovat ještě před kompletní rekonstrukcí náměstí. Ta je totiž závislá na zásadní změně dopravy, která potrvá desítky let. Oceňujeme proto, že se úpravy Mendlova náměstí podařilo nastartovat.

Zásadním úkolem naší kanceláře bylo navrhnout změnu dopravního řešení náměstí, které upřednostní cestující i návštěvníky. Změna se týká především městské hromadné dopravy a odstavování autobusů, jež zabíraly mnoho prostoru. Cestování po modernizaci bude pohodlnější, bezpečnější a bude bezbariérové. Prověřili jsme možnosti výsadby nových stromů a rozšíření ploch pro aktivity jako jsou například trhy. Navrhli jsme redukci vizuálního smogu sloučením trakčních stožárů s veřejným osvětlením, sjednocením zastávkových přístřešků a mobiliáře.

Záměry v území

V roce 2018 jsme připravili ideovou urbanistickou soutěž, která přinesla nové názory na celkové řešení Mendlova náměstí. Cesta k realizaci vítězného návrhu může být velmi dlouhá, je totiž závislá na celkové změně organizace dopravy na náměstí i realizací souvisejících projektů mimo Mendlovo náměstí. Projekt částečných úprav proto počítá se záměrem využít jedinečné příležitosti blížící se opravy parovodu, která bude na náměstí probíhat, i výročí 200 let od narození J. G. Mendela a tento zásadní veřejný prostor s celoměstským významem proměnit k lepšímu.

Principy úvah

Cílem navržené proměny je hlavně zkultivovat neatraktivní a nefunkční prostor a výrazně vylepšit komfort tohoto přestupního uzlu. Do současného chaotického místa plného bariér a vizuálního smogu chceme vnést řád lepším uspořádáním nových atraktivních prvků i barevným sjednocením těch starých. Pomocí stromů a trvalek bude současný prostor opticky rozčleněn do menších částí, prostory zastávek MHD budou vizuálně odcloněny od rušných komunikací.

Mendlovo náměstí jako důstojný prostor

Mendlovo náměstí je zejména dopravním terminálem s velkým pohybem osob. Leitmotivem návrhu je proto zejména vylepšení podmínek pro cestující. Navrhujeme zrušit prostorové a výškové bariéry, rozšířit chodníky, doplnit vybavení lavičkami i přístřešky na zastávkách a sjednotit mobiliář. Chceme vysadit dostatečné množství stromů, které zajistí stín a menší zahřívání zpevněných ploch, stejně jako lepší mikroklima tohoto přestupního uzlu. Zavedením systému modrozelené infrastruktury chceme snížit odtok dešťové vody ze zpevněných ploch do kanalizace a využít ji pro závlahu stromů.

V návrhu počítáme také s nahrazením stávajících nesourodých prodejních stánků novými typy. V prostoru navrhujeme umístit prototypy reklamních válců, které by nahradily stávající reklamní válce na sloupech a snížily by vizuální smog místa.

Dopravní řešení návrhu počítá se znovuobnovením cyklopruhu přes náměstí a s možností zrušení zastávek mimoměstských linek po jejich očekávaném přesunutí k bohunickému kampusu.