Územní plán

Brno má dnes jeden z nejstarších územních plánů v Česku. Dokument z roku 1994 už v řadě ohledů nevyhovuje současné situaci a nereaguje na potřeby lidí. Kancelář architekta města Brna proto podle požadavků brněnského magistrátu, kladených na ni jihomoravským „územním plánem“ i českými zákony vypracovává jako projektant text územního plánu i jeho mapovou část.

Aktuálně

Návrh nového Územního plánu města Brna (NÚP) určený pro veřejné projednání je od 26. června 2024 dostupný na městském portálu územního plánování. Tato aktualizovaná verze vznikla na základě společného jednání. Během prvních měsíců tohoto roku se k podobě NÚP mohly vyjádřit především dotčené orgány, jako jsou ministerstva, krajský úřad nebo sousední obce, ale současně i veřejnost a jednotlivé městské části. Po zákonném vypořádání požadavků a připomínek byl návrh upraven do aktuální podoby.

Veřejné projednání je plánováno na 31. července 2024 od 13 hodin ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně. Na rozdíl od již uskutečněného společného jednání je primárně určeno pro veřejnost. Zároveň je také možné od data zveřejnění návrhu (tj. již od 26. června) až do 7. srpna 2024 zasílat námitky, připomínky a stanoviska k vystavenému návrhu, a to přímo pořizovateli – Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, přičemž z důvodu organizační změny bude od 1. července 2024 pořizovatel součástí Odboru územního plánování a stavebního řádu. Oddělení pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů zůstává nadále umístěno na Kounicově 67, kde je od dnešního dne již celý návrh NÚP zveřejněn k nahlédnutí a je zde na podatelně možné uplatnit námitky a připomínky.

Po vypořádání námitek a připomínek veřejnosti bude NÚP schvalovat Zastupitelstvo města Brna. Předpokládaný termín pro vydání je přelom let 2024/2025 a pro nabytí účinnosti pak první čtvrtletí roku 2025.

Nový územní plán

Původně se počítalo s tím, že současný územní plán z roku 1994 bude platit do roku 2010. I proto brněnští zastupitelé už v roce 2002 rozhodli zahájit práce na plánu novém, jehož koncept ve třech variantách dokončila v roce 2010 firma Arch.Design. V roce 2011 ho město představilo brněnské veřejnosti. O dva roky později ale Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), tedy krajský „územní plán“. Po rozhodnutí soudu tak nebylo možné vybrat výslednou variantu konceptu a brněnští zastupitelé se shodli na pozastavení rozjetých prací.

Proč město pokračuje v dopracování konceptu?

V roce 2016 byly vydány nové krajské Zásady územního rozvoje a nově vzniklá Kancelář architekta města Brna projednala s brněnským magistrátem i radními města první kroky k pořízení zcela nového územního plánu. I přes veškerou snahu by ale jeho schválení nebylo možné stihnout do konce roku 2022 (termínu stanoveném stavebním zákonem). Město se proto rozhodlo soustředit síly na dokončení rozpracovaného konceptu.

Příprava nového územního plánu

Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny k dopracování konceptu Územního plánu města Brna, jehož východiskem byly tři varianty konceptu. V září 2018 byla zpracováním pověřena naše kancelář, na konci roku 2019 jsme městu předali dokončený návrh nového územního plánu, který byl zveřejněn od 24. března 2020. V červnu 2020 se konalo veřejné projednání návrhu na brněnském výstavišti. Na základě uplatněných připomínek a námitek, stanovisek dotčených orgánů a připomínek městských částí byl návrh nového územního plánu upraven, zveřejněn 14. května a opětovně projednáván během května a června 2021. Druhý upravený návrh nového územního plánu zveřejnil Magistrát města Brna 5. listopadu 2021, připomínkování bylo možné do 14. prosince.

Nový územní plán se musí upravit a znovu projednat

Brněnští zastupitelé vrátili na svém zasedání 21. června 2022 návrh nového Územního plánu města Brna pořizovateli se šesti pokyny k úpravě a novému projednání. Dopracování návrhu nového územního plánu dostala na starost Kancelář architekta města Brna (zpracovatel), průběžně na něm intenzivně spolupracovala s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (pořizovatel) i se samosprávou, a to především skrze určeného zastupitele Petra Bořeckého, který má v gesci územní plánování.

V upraveném návrhu byly stanoveny přísnější podmínky pro stabilizovaná území, které ještě více zdůrazňují ochranu vnitrobloků nebo zeleně na sídlištích, zpřísňují výškovou regulaci a omezují výstavbu lokálních dominant. Dále přibyl nový typ funkční plochy pro individuální bydlení, který je specifický především pro některé městské části kolem širšího centra Brna. Dopracován byl i posudek vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, který byl doplněn o posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách (tzv. proces SEA).

Od 1. ledna 2024 platí novelizovaný zákon o Státním pozemkovém úřadu, vyřešen tak byl jeden z pokynů spojený s pozemky získanými městem bezúplatně od státu. Zároveň došlo ke změně jejich zařazení do funkčních ploch, aby odpovídaly uzavřeným podmínkám převodů. Dle pokynů byla taktéž prověřena přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební, proto jsou desítky hektarů v návrhu, na rozdíl od toho předchozího, určeny pro bydlení nebo smíšené využití. Opakovaně byly důkladně posouzeny i připomínky městských částí z veřejného projednání, se zástupci každé z nich současně proběhla vždy minimálně dvě setkání.

Platný územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna (ÚPmB) byl vydán v listopadu 1994, zpracovatelem bylo UAD studio. Brno tak má jeden z nejstarších územních plánů v České republice.

Úplné znění ÚPmB
Grafická část ÚPmB

Změny územního plánu

Aby se mohlo město s více než dvacet let starým územním plánem dále rozvíjet, bylo nutné začít řešit jeho změny. Užitečným nástrojem k udržení obsáhlého a komplikovaného územního plánu metropole v aktuální a použitelné podobě je pořizování změn územního plánu – v Brně ale poslední změna pocházela z roku 2011. V roce 2017 se naší zásluhou proces změn územního plánu opět rozběhl. Níže představujeme návrhy změn i jejich soubory, jejichž zpracovatelem je právě naše kancelář.

„Změna ÚPmB úprava regulativů SJ“
Zastupitelstvo města v září 2018 rozhodlo o pořízení změny územního plánu s cílem odstranit nejednoznačný a blokační výklad regulativů ploch smíšených jádrových, tj. centrálního charakteru SJ, a podpořit tak výstavbu bydlení. Zpracováním návrhu byla pověřena KAM. Návrh byl zpracován a projednán na jaře 2019. Zastupitelstvo města Brna vydalo změnu 18. června 2019. Šlo o první úspěšnou (tj. vydanou a stále platnou) změnu územního plánu po 8 letech.

„Změna ÚPmB BVV“
KAM byla v říjnu 2018 pověřena vypracováním územní studie věnované možnostem dalšího využití areálu brněnského výstaviště (BVV) a jeho zpřístupnění veřejnosti. V návaznosti na tuto územní studii Zastupitelstvo města 18. června 2019 rozhodlo o pořízení „Změny ÚPmB BVV“, která měla za úkol vytvořit podmínky pro umístění multifunkční haly v západní části areálu BVV a zlepšit prostup areálem. Návrh „Změny ÚPmB BVV“ zpracovala KAM během dvou měsíců. Projednání návrhu proběhlo na konci roku 2019. Zastupitelstvo města vydalo „Změnu ÚPmB BVV“ 3. března 2020.

Soubor „Změn ÚPmB 43+“ a „Změny ÚPmB 2019“
KAM dostala v roce 2017 za úkol zpracovat návrh souboru změn souhrnně označených „Změny ÚPmB 43+“, které zahrnovaly více než 250 položek Zpracovaný návrh „Změn ÚPmB 43+“ předala KAM pořizovateli (OUPR) k projednání 1. února 2019. V březnu 2019 ale Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o rozdělení souboru – zastupitelé z obsáhlého balíku vybrali ke zkrácenému postupu pořízení 150 změn, jejichž vydání by se stihlo ještě před termínem vydání nového ÚPmB v roce 2022. Oficiálně byly nazvány „Změny ÚPmB 2019“.
Návrh „Změn ÚPmB 2019“ odevzdala KAM pořizovateli v červenci 2019. Na přelomu roku byl návrh „Změn ÚPmB 2019“ představen veřejnosti, byl projednán s dotčenými orgány i městskými částmi – projednáním úspěšně prošlo 110 změn. Zastupitelstvo města Brna vydalo „Změny ÚPmB 2019“ 16. června 2020.

„Změny ÚPmB 2020“ sice ověřily a navrhly řešení pěti samostatných lokalit, po projednání ale byla jedna z nich vyloučena. Dokumentace tak navrhla uspořádání lokalit při ulici Křivánky v Bosonohách, Ponava v Králově Poli, jižní části Lesné a lokality na ulici Bratislavská v Zábrdovicích. Zastupitelstvo města Brna vydalo „Změny ÚPmB 2020“ na svém zasedání dne 10. 11. 2020. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti 17. 12. 2020. 

„Změna ÚPmB Cacovická-Soběšická“ řeší uspořádání nevelké lokality v Husovicích. Zastupitelstvo města Brna ji vydalo dne 19. 1. 2021 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnost dne 28. 2. 2021.

„Změna ÚPmB Brněnská třída“
Zastupitelstvo města 16. června 2020 rozhodlo o pořízení „Změny ÚPmB Brněnská třída“, která prověří trasu zamýšlené Brněnské třídy mezi ulicemi Cejl a Mlýnská. Zpracováním návrhu nové městské třídy a souvisejícího území je pověřena KAM. Veřejné projednání návrhu změny se uskutečnilo 24. března 2021. Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a námitek vlastníků došlu k úpravě návrhu, který byl opakovaně projednán dne 19. července 2023.

„Jednotlivé změny ÚPmB (tzv. Skupina B.I)“
Zastupitelstvo města Brna 13. prosince 2023 rozhodlo o pořízení balíku „Jednotlivých změn ÚPmB (tzv. Skupině B.I)“, který měl prověřit 150 samostatných změn na celém území města Brna. Zpracováním dokumentace byl pověřen KAM.

Další změny stávajícího územního plánu najdete na Portálu územního plánování města Brna.

Územně plánovací podklady

Územně analytické podklady jsou obsáhlým souhrnem dat sloužícím jako zdroj informací pro přípravu územního plánu, územních studí nebo rozhodování o stavebních záměrech. Ukazují, kde má město Brno své limity a na co by se mělo přednostně zaměřit. Pomáhají tak kvalitněji rozhodovat o jeho dalším rozvoji.

Skládají se z map, grafů a doprovodných textů popisujících stav a vývoj různých tematických oblastí – od krajiny a životního prostředí, způsobu využití a fungování města, skladbu a chování jeho obyvatel až po dopravní a technickou infrastrukturu. Zabývají se také ekonomickými podmínkami, občanskou vybaveností, dostupností obchodů, služeb a pracovních příležitostí.

Aktualizaci Územně analytických podkladů zpracoval v roce 2020 tým Kanceláře architekta města Brna. Od září 2023 jsou spuštěny webové aplikace datových sad ÚAP. V roce 2024 bude úplnou aktualizaci zpracovávat tým KAM.

Kromě územně analytických podkladů pracujeme souběžně také na územních studiích. Ty navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území. Územní studie v souladu s územním plánem slouží pro rozhodování v území. Ty navrhující odlišné využití území pak slouží pro pořizování.

Naše kancelář je zpracovatelem těchto územních studií:
Bosonohy
Brněnské výstaviště
Nová čtvrť Trnitá
Západní brána – západní část
• Technologický park

Další územní studie naleznete na Portálu územního plánování města Brna.

Zásady územního rozvoje JMK

Územní plán města Brna navazuje na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jedná se o územní plán kraje, který stanovuje požadavky na uspořádání a využití území kraje a vymezuje plochy nadmístního charakteru, jako jsou např. dálnice, železnice nebo velké průmyslové zóny. Jeho účelem je koordinace záměrů, které přesahují hranice jedné obce. Pro obce v daném kraji je závazný, jejich územní plány i zpracování plánů nových s ním proto musí být v souladu.

Zásady územního rozvoje

Ke stažení

Chcete se vyznat v návrhu nového územního plánu? Zjistit více o tom, co přináší? A jaké největší změny se v něm projevily?

i

Nový územní plán: Otázky a odpovědi

(Velikost souboru 4,6 MB)

Vize prostorového rozvoje shrnují hlavní principy, podle kterých se chce Brno v příštích letech rozvíjet. Jsou jedním z podkladů pro přípravu nového územního plánu. Publikace vznikala v roce 2017 na základě výstupů z velkého plánovacího setkání s odborníky, série dvanácti workshopů se zástupci městských částí, sedmi setkání s občany městských částí a online ankety.

i

Vize prostorového rozvoje

(Velikost souboru 20,7 MB)

Videa o územním plánu

K čemu je územní plán?

Jak zařídit, aby se město rozvíjelo, ale zároveň bylo stále funkční a udržitelné? Základem je mít dobrý územní plán!

Kdo to vlastně řídí?

Některé firmy, instituce nebo státy mají jednu osobu, která všechno řídí. Například ředitele, prezidenta nebo královnu. Kdo ale řídí územní plán?

Proč je ten brněnský nejstarší v Česku?

Jsou města s moderním územním plánem i města, která ho vůbec nemají. A pak je tady Brno s nejstarším územním plánem v Česku. Jak k tomu došlo?