Územní plán

Brno má dnes jeden z nejstarších územních plánů v Česku. Dokument z roku 1994 už v řadě ohledů nevyhovuje současné situaci a nereaguje na potřeby lidí. Kancelář architekta města Brna proto podle požadavků brněnského magistrátu, kladených na ni jihomoravským „územním plánem“ i českými zákony vypracovává jako projektant text územního plánu i jeho mapovou část. Na přípravě nového územního plánu spolupracuje tým dvaceti lidí různých profesí – architekti, urbanisté, geografové, dopravní inženýři, krajinný architekt nebo vodohospodář, ale také právníci.

Nový územní plán

Původně se počítalo s tím, že současný územní plán z roku 1994 bude platit do roku 2010. I proto brněnští zastupitelé už v roce 2002 rozhodli zahájit práce na plánu novém, jehož koncept ve třech variantách dokončila v roce 2010 firma Arch.Design. V roce 2011 ho město představilo brněnské veřejnosti. O dva roky později ale Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), tedy krajský „územní plán“. Po rozhodnutí soudu tak nebylo možné vybrat výslednou variantu konceptu a brněnští zastupitelé se shodli na pozastavení rozjetých prací.

Proč město pokračuje v dopracování konceptu?

V roce 2016 byly vydány nové krajské Zásady územního rozvoje a nově vzniklá Kancelář architekta města Brna projednala s brněnským magistrátem i radními města první kroky k pořízení zcela nového územního plánu. I přes veškerou snahu by ale jeho schválení nebylo možné stihnout do konce roku 2022 (termínu stanoveném stavebním zákonem). Město se proto rozhodlo soustředit síly na dokončení rozpracovaného konceptu.

Příprava nového územního plánu

Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny k dopracování konceptu Územního plánu města Brna, jehož východiskem byly tři varianty konceptu. V září 2018 byla zpracováním pověřena naše kancelář, na konci roku 2019 jsme městu předali dokončený návrh nového územního plánu, který byl zveřejněn od 24. března 2020. V červnu 2020 se konalo veřejné projednání návrhu na brněnském výstavišti. Na základě uplatněných připomínek a námitek, stanovisek dotčených orgánů a připomínek městských částí byl návrh nového územního plánu upraven, zveřejněn 14. května a opětovně projednáván během května a června 2021. Druhý upravený návrh nového územního plánu zveřejnil Magistrát města Brna 5. listopadu 2021, připomínkování bylo možné do 14. prosince.

Nový územní plán se musí upravit a znovu projednat

Brněnští zastupitelé vrátili na svém zasedání 21. června 2022 návrh nového Územního plánu města Brna pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání. Celý tento proces může trvat podle kvalifikovaných odhadů 12–24 měsíců. Po tuto dobu, maximálně však do konce roku 2028, zůstává v platnosti starý územní plán. Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.

Platný územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna (ÚPmB) byl vydán v listopadu 1994, zpracovatelem bylo UAD studio. Brno tak má jeden z nejstarších územních plánů v České republice.

Textová část ÚPmB
Grafická část ÚPmB

Změny územního plánu

Aby se mohlo město s více než dvacet let starým územním plánem dále rozvíjet, bylo nutné začít řešit jeho změny. Užitečným nástrojem k udržení obsáhlého a komplikovaného územního plánu metropole v aktuální a použitelné podobě je pořizování změn územního plánu – v Brně ale poslední změna pocházela z roku 2011. V roce 2017 se naší zásluhou proces změn územního plánu opět rozběhl. Níže představujeme návrhy změn i jejich soubory, jejichž zpracovatelem je právě naše kancelář.

„Změna ÚPmB úprava regulativů SJ“
Zastupitelstvo města v září 2018 rozhodlo o pořízení změny územního plánu s cílem odstranit nejednoznačný a blokační výklad regulativů ploch smíšených jádrových, tj. centrálního charakteru SJ, a podpořit tak výstavbu bydlení. Zpracováním návrhu byla pověřena KAM. Návrh byl zpracován a projednán na jaře 2019. Zastupitelstvo města Brna vydalo změnu 18. června 2019. Šlo o první úspěšnou (tj. vydanou a stále platnou) změnu územního plánu po 8 letech.

„Změna ÚPmB BVV“
KAM byla v říjnu 2018 pověřena vypracováním územní studie věnované možnostem dalšího využití areálu brněnského výstaviště (BVV) a jeho zpřístupnění veřejnosti. V návaznosti na tuto územní studii Zastupitelstvo města 18. června 2019 rozhodlo o pořízení „Změny ÚPmB BVV“, která měla za úkol vytvořit podmínky pro umístění multifunkční haly v západní části areálu BVV a zlepšit prostup areálem. Návrh „Změny ÚPmB BVV“ zpracovala KAM během dvou měsíců. Projednání návrhu proběhlo na konci roku 2019. Zastupitelstvo města vydalo „Změnu ÚPmB BVV“ 3. března 2020.

Soubor „Změn ÚPmB 43+“ a „Změny ÚPmB 2019“
KAM dostala v roce 2017 za úkol zpracovat návrh souboru změn souhrnně označených „Změny ÚPmB 43+“, které zahrnovaly více než 250 položek Zpracovaný návrh „Změn ÚPmB 43+“ předala KAM pořizovateli (OUPR) k projednání 1. února 2019. V březnu 2019 ale Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o rozdělení souboru – zastupitelé z obsáhlého balíku vybrali ke zkrácenému postupu pořízení 150 změn, jejichž vydání by se stihlo ještě před termínem vydání nového ÚPmB v roce 2022. Oficiálně byly nazvány „Změny ÚPmB 2019“.
Návrh „Změn ÚPmB 2019“ odevzdala KAM pořizovateli v červenci 2019. Na přelomu roku byl návrh „Změn ÚPmB 2019“ představen veřejnosti, byl projednán s dotčenými orgány i městskými částmi – projednáním úspěšně prošlo 110 změn. Zastupitelstvo města Brna vydalo „Změny ÚPmB 2019“ 16. června 2020.

„Změny ÚPmB 2020“ sice ověřily a navrhly řešení pěti samostatných lokalit, po projednání ale byla jedna z nich vyloučena. Dokumentace tak navrhla uspořádání lokalit při ulici Křivánky v Bosonohách, Ponava v Králově Poli, jižní části Lesné a lokality na ulici Bratislavská v Zábrdovicích. Zastupitelstvo města Brna vydalo „Změny ÚPmB 2020“ na svém zasedání dne 10. 11. 2020. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti 17. 12. 2020. 

„Změna ÚPmB Cacovická-Soběšická“ řeší uspořádání nevelké lokality v Husovicích. Zastupitelstvo města Brna ji vydalo dne 19. 1. 2021 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnost dne 28. 2. 2021.

„Změna ÚPmB Brněnská třída“
Zastupitelstvo města 16. června 2020 rozhodlo o pořízení „Změny ÚPmB Brněnská třída“, která prověří trasu zamýšlené Brněnské třídy mezi ulicemi Cejl a Mlýnská. Zpracováním návrhu nové městské třídy a souvisejícího území je pověřena KAM. Veřejné projednání návrhu změny se uskutečnilo 24. března 2021.

Další změny stávajícího územního plánu najdete na Portálu územního plánování města Brna.

Územně plánovací podklady

Územně analytické podklady jsou obsáhlým souhrnem dat sloužícím jako zdroj informací pro přípravu územního plánu, územních studí nebo rozhodování o stavebních záměrech. Ukazují, kde má město Brno své limity a na co by se mělo přednostně zaměřit. Pomáhají tak kvalitněji rozhodovat o jeho dalším rozvoji.

Skládají se z map, grafů a doprovodných textů popisujících stav a vývoj různých tematických oblastí – od krajiny a životního prostředí, způsobu využití a fungování města, skladbu a chování jeho obyvatel až po dopravní a technickou infrastrukturu. Zabývají se také ekonomickými podmínkami, občanskou vybaveností, dostupností obchodů, služeb a pracovních příležitostí.

Aktualizaci Územně analytických podkladů zpracoval v roce 2020 tým Kanceláře architekta města Brna a od ledna 2021 je dostupná na webových stránkách města. Poslední úplná aktualizace proběhla v roce 2016, další bude třeba pořídit do konce roku 2024.

Kromě územně analytických podkladů pracujeme souběžně také na územních studiích. Ty navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území. Územní studie v souladu s územním plánem slouží pro rozhodování v území. Ty navrhující odlišné využití území pak slouží pro pořizování.

Naše kancelář je zpracovatelem těchto územních studií:
Bosonohy
Brněnské výstaviště
Nová čtvrť Trnitá
Západní brána – západní část

Další územní studie naleznete na Portálu územního plánování města Brna.

Zásady územního rozvoje JMK

Územní plán města Brna navazuje na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jedná se o územní plán kraje, který stanovuje požadavky na uspořádání a využití území kraje a vymezuje plochy nadmístního charakteru, jako jsou např. dálnice, železnice nebo velké průmyslové zóny. Jeho účelem je koordinace záměrů, které přesahují hranice jedné obce. Pro obce v daném kraji je závazný, jejich územní plány i zpracování plánů nových s ním proto musí být v souladu.

Zásady územního rozvoje
Interaktivní prohlížení ZÚR

Ke stažení

Jak vznikal nový územní plán, co přinese nového a co je potřeba vědět o jeho veřejném projednání? Stáhněte si naši publikaci.

i

Průvodce Brňana novým územním plánem

(Velikost souboru 4,5 MB)

Vize prostorového rozvoje shrnují hlavní principy, podle kterých se chce Brno v příštích letech rozvíjet. Jsou jedním z podkladů pro přípravu nového územního plánu. Publikace vznikala v roce 2017 na základě výstupů z velkého plánovacího setkání s odborníky, série dvanácti workshopů se zástupci městských částí, sedmi setkání s občany městských částí a online ankety.

i

Vize prostorového rozvoje

(Velikost souboru 20,7 MB)

Videa o územním plánu

K čemu je územní plán?

Jak zařídit, aby se město rozvíjelo, ale zároveň bylo stále funkční a udržitelné? Základem je mít dobrý územní plán!

Kdo to vlastně řídí?

Některé firmy, instituce nebo státy mají jednu osobu, která všechno řídí. Například ředitele, prezidenta nebo královnu. Kdo ale řídí územní plán?

Proč je ten brněnský nejstarší v Česku?

Jsou města s moderním územním plánem i města, která ho vůbec nemají. A pak je tady Brno s nejstarším územním plánem v Česku. Jak k tomu došlo?

Proč to tak dlouho trvá?

Každá činnost potřebuje svůj čas. Něco je hotové mrknutím oka, dokončení některých staveb naopak trvá i dlouhá staletí. A jak je to s územním plánem? Proč jeho příprava trvá tak dlouho?

7 horkých témat nového územního plánu

Cyklodoprava, protipovodňová ochrana, zahrádky, výšková regulace budov, zeleň a klimatická změna, architektonické soutěže nebo dopravní spojení mezi čtvrtěmi – to jsou horká témata, která vás při veřejném projednávání nového územního plánu nejvíce zajímala. Podrobně jsme se jim proto věnovali v sérii seminářů a kulatých stolů. Diskutovali jsme s odborníky, zástupci města a městských částí nebo členy občanských sdružení.

Budoucnost cyklodopravy

Co může územní plán udělat pro cyklisty? Jak je to s cykloopatřeními v ulicích Brna? A kdo na ně má největší vliv?

Protipovodňová opatření

Jaké části protipovodňových opatření Brno nejvíce potřebuje? Sucho a povodně jako dvě strany jedné mince? Je poldr v Chrlicích klíčovým kompenzačním opatřením?

Zahrádky ve městě

Likviduje nový územní plán zahrádky? Jak je to s koloniemi na Kraví hoře a Žlutém i Červeném kopci? Jaké jsou druhy zahrádek? Parky vs. zahrádkářské kolonie? A co komunitní zahrádky?

Výšková regulace budov

Je plánovaná zástavba v Brně nízká, nebo vysoká? Je potřeba mít přesný limit, nebo posuzovat samostatně každou stavbu? Jak prověřovat a posuzovat výjimky?

Modrozelená infrastruktura

Víte, co je to modrozelená infrastruktura? Jak se projevuje v návrhu nového územního plánu? A jak ji bude město Brno prosazovat v dalších letech?

Architektonické soutěže

Proč je potřeba pořádat architektonické soutěže? Je jich dnes vyhlašováno málo, moc, nebo přiměřeně? Jaké jsou typy soutěží, jak se liší ve vhodnosti a náročnosti? Jaký je rozdíl mezi soutěžemi veřejného a soukromého sektoru?

Brněnské čtvrtě propojené, nebo oddělené

Mají se blízké čtvrtě propojovat? Co pěší, cyklisté, MHD a auta? Máme se bát nežádoucího tranzitu? A co přírodní zázemí?